دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین‌النهرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22126/mps.2023.9643.1025

ابوالقاسم گل خندان؛ صاحبه محمدیان منصور