درباره نشریه

فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین در تاریخ 1400/12/04 موفق به اخذ مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی شده است. این فصلنامه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه رازی منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مطالعات سیاسی بین النهرین پایه گذاری شده است. فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین با همکاری انجمن مطالعات منطقه ای ایران و انجمن ایرانی روابط بین الملل بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود. این فصلنامه با مشاوره و همراهی برخی از اساتید دانشگاه های کویت، عراق، سوریه و ترکیه منتشر می شود و نشریه مجوز انتشار به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی را دارد.

لذا از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این فصلنامه دعوت به عمل می آورد.