راهنمای نویسندگان

1- راهنمای استفاده از سامانه (ارسال و پیگیری مقاله) (کلیک کنید)

2- فرم تعهدنامه نویسندگان (کلیک کنید)

3-فرم تعارض منافع (کلیک کنید)

4- راهنمای نگارش مقالات و شرایط و ضوابط انتشار مقاله (برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید)