اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قدرت احمدیان

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

soc.razi.ac.ir/~gahmadian
gahmadianrazi.ac.ir
0000000346326818

سردبیر

حسین دهشیار

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ircv/7706709/
h_daheshiaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

انور محمد فرج

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه توسعه انسانی سلیمانیه اقلیم کردستان عراق

sites.uhd.edu.iq/anwar-faraj/profile
anwar.farajuhd.edu.iq
0000-0003-4082-5974

عبدالرضا الاسیری

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کویت

assiri64hotmail.com

ولید مبارک

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت

ldflau.edu.lb

اعضای هیات تحریریه

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/fa/~slotfian
slotfianut.ac.ir
0000-0003-0624-3938

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بهاء عدنان یحیى السعبری

علوم سیاسی استاد دانشگاه کوفه عراق

staff.uokufa.edu.iq/en/profile.html?bahaa.alsabary
bahaa.alsabarykufa.edu.iq
0000-0003-1640-5419

اعضای هیات تحریریه

مسعود اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~mak392
mak392yahoo.com
0000-0003-4129-9689

فرهاد دانش‌نیا

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~f.dnshn
f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حیدر زایر عبوسی العامری

روابط استراتژیک و بین الملل دانشیار دانشگاه کوفه عراق

haiderz.alameryuokufa.edu.iq

مدیر داخلی

مینا نظری

جامعه شناسی سیاسی دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

mina_nazari90yahoo.com
0000-0002-7656-5118

کارشناس نشریه

ثریا شریفی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه رازی

s.sharifirazi.ac.ir
09031041962
0000-0002-1097-8403