اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قدرت احمدیان

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

soc.razi.ac.ir/~gahmadian
gahmadianrazi.ac.ir
0000000346326818

سردبیر

حسین دهشیار

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ircv/7706709/
h_daheshiaryahoo.com
0009000339987463

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد احمد حسون

روابط بین الملل دانشگاه داماسکوس سوریه- دانشکده علوم سیاسی

www.damascusuniversity.edu.sy/
dr.hassoun62gmail.com
0000-0002-0823-8561

بهاء عدنان یحیى السعبری

علوم سیاسی استاد دانشگاه کوفه عراق

staff.uokufa.edu.iq/en/profile.html?bahaa.alsabary
bahaa.alsabaryuokufa.edu.iq
0000-0003-1640-5419

اعضای هیات تحریریه

مسعود اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~mak392
mak392yahoo.com
0000-0003-4129-9689

قدرت احمدیان

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه رازی . کرمانشاه . ایران

gahmadianrazi.ac.ir
09184236280
0000000346326818

حسین دهشیار

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

h_daheshiaryahoo.com
0009000339987463

فرهاد دانش‌نیا

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~f.dnshn
f.dnshnrazi.ac.ir
0000-0002-4264-490X

دکتر بهاره سازمند

روابط بین الملل دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~bsazmand
bsazmandut.ac.ir
0000-0003-4838-8430

مدیر داخلی

مینا نظری

جامعه شناسی سیاسی دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

mina_nazari90yahoo.com
0000-0002-7656-5118

کارشناس نشریه

ثریا شریفی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه رازی

s.sharifirazi.ac.ir
09031041962
0000-0002-1097-8403

مدیر اجرایی

دکتر ستار حمید یاسر

علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی

sattarshyyahoo.com
0000000285412308