دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-149 
بررسی روند عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل ( ۲۰۱۱ ـ ۲۰۲۰)

صفحه 79-103

10.22126/mps.2023.8627.1014

فرزانه دشتی؛ ساجده ابراهیمی قره بلاغ؛ محمدباقر مکرمی پور؛ سامیار لایقی قرحی